Tüzük

Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin adı, Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği’dir (“YZTD”). Merkezi Koza İş Merkezi B blok No:12 Kat: 5 34349 Balmumcu Beşiktaş İstanbul Türkiye’dir. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Madde 2 - Dernek, yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, bilimsel ve sosyal alanda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. YZTD’nin ilgili bölümleri, derneğin kâr amacı gütmeyen misyonunu desteklemek için aşağıda yer alan hayır, eğitim ve bilimsel amaçlar için organize edilecek ve işletilecektir.

YZTD’nin amacı,

 • Türkiye’de yapay zekâ (AI) ile ilgili bilgi aktarımını sağlamak,
 • Türk insanını yapay zekâ konusunda bilinçlendirmek ve yapay zekâ alanında farkındalık yaratmak,
 • Yerel ve global yapay zekâ toplulukları arasındaki etkileşimi artırmak,
 • Dünyadaki öncü ülkelerin bilgi birikimleri ve çalışmalarının Türkiye’de de paylaşılmasını sağlamak,
 • Global yapay zekâ ekosistemi içerisinde Türkiye’de ortaya konulan her türlü yapay zekâ çalışmasının doğru süreçlerden geçmesini, dünya çapında etkin ve katma değerli sistemlere dönüşmesini, yatırımcılarla buluşmasını, ortaya çıkan ürünlerin markalaşmasını, öncü firmaların liderliği ve mentorluğu ile büyümesini ve gelişmesini sağlamak,
 • Yapay zekâ alanında faaliyet gösterenlerin YZTD üyeliğine teşvik etmek,
 • Yapay zekâ alanında faaliyet gösteren resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
 • Çocuklara ve gençlere bu alanda kariyer yapabilmeleri için gerekli koşulları ve katkıları sağlamak,
 • Üniversite buluşmalarını, akademik çalışmaları ve araştırma merkezlerini desteklemek,
 • Networking imkânları, mentorluk ve danışmanlık eşleştirmeleri sağlanmak,
 • Konferanslar, buluşmalar, dönemsel yarışmalar düzenlemek ve daha fazlası olmak üzere birçok farklı faaliyette bulunmaya devam ediyoruz.
Üyelik Koşulları ve Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 3 - Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği’ne hem kurumsal hem de bireysel başvuruda bulunarak üye olunabilir. Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Kurumsal başvurularda ilk başvuru ücreti olan 12.000 TL’nin yatırılması ve YZTD’ye üyelik dilekçesinin doldurularak şirket yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Üye kabulü Yönetim Kurulu’nun onayı ve buradaki oy çokluğuyla gerçekleşir.

Bireysel başvurularda ise ilk başvuru bedeli olan 1.200 TL’nin yatırılması ve YZTD’ye üyelik dilekçesinin doldurularak imzalanması gerekmektedir.

Akademisyen olarak yapılan başvurularda ilk başvuru bedeli olan 200 TL’nin yatırılması ve YZTD’ye üyelik dilekçesinin doldurularak imzalanması gerekmektedir.

Öğrenci olarak yapılan başvurularda ilk başvuru bedeli olan 100 TL’nin yatırılması ve YZTD’ye üyelik dilekçesinin doldurularak imzalanması gerekmektedir.

Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Kurumsal, Bireysel, Akademisyen ve Öğrenci Üyeler, Dernekten yine istifa dilekçelerini sunarak ayrılabilirler. Üyelik başvurusunda olduğu gibi üyelerin istifa durumunda da yine Yönetim Kurulu görüşür ve üyeyi dernekten resmi olarak çıkarır. Üyelikten ayrılma halinde Derneğin, alacaklarını talep hakkı saklıdır.

Dernek üyelerinin, derneğin amaç ve hedefleri dışında davranması, derneği kötüleyici ve/veya derneğe itibar kaybettirici beyan ve paylaşımlarda bulunması, dernek üyelik aidatını (Kurumsal üyelerde yıllık 12.000 TL, Bireysel üyelerde yıllık 1.200 TL, Akademisyen üyelerde yıllık 200 TL, Öğrenci üyelerde yıllık 100 TL) iki yıl boyunca ödenmemesi, dernek toplantılarında konuşulan proje ve hazırlık aşamasındaki çalışmaların dışarıya sızdırılması vb. durumlarda, dernek üyesi kurum ya da kişi, Dernek Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile üyelikten çıkarılabilir.

Genel Kurul’un toplanma şekli ve zamanı

Madde 4 - Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul’da tüm kurumsal ve bireysel üyeler oy kullanabilir. Kurumsal üyeliklerde kurumu temsil eden bir kişi Genel Kurul’da oy kullanma hakkına sahiptir.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul’un görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 5 - Genel Kurul’a katılan üyeler, yoklamada imza verir. Genel Kurul’da çoğunluk oylarıyla üyeler arasından bir divan başkanı ve iki divan üyesi seçilir. Divan Başkanı ve Üyeleri Genel Kurul’un kurallara uygun gerçekleşmesinden sorumludur.

Genel Kurul’da karar almak için Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu yeterlidir.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Çağrı Usulü

Madde 6 - Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip asil üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 7 - Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı

Madde 8 - Yönetim Kurulu (“YK”) 9 Asil ,9 Yedek Üyeden oluşur. YK üyelerinden birinin ayrılması durumunda YK üyeler arasından bir üyeyi YK’ya atayabilir.

Denetim Kurulu (“DK”) 3 asil 3 yedek üyeden oluşur .DK üyelerinden birinin ayılması durumunda DK üyeler arasından bir üyeyi DK ‘ya atayabilir.

YK da DT de 2 yıllık sürelerle, Genel Kurula katılan mevcut üyelerin salt çoğunluğunun oylarıyla seçilir.

Kuruluş aşamasında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, kurucu üyeler tarafından belirlenir. Sonrasında yapılacak Genel Kurullarda YK ve DK üyelerin oylarıyla seçilir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
 • Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Yönetim Kurulu kararı ile üst kuruluşlara Federasyon ve Konfederasyonlara üye olabilir,
 • Derneğin varsa şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetleme Kurulu’nun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 10 - Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Dernek Genel Kurulu’nda nasıl temsil edileceği

Madde 11 - Derneğin kuruluş aşamasında bir şubesi yoktur. İlerleyen zaman diliminde temsilcilikleri ya da şubesi YK kararıyla açılabilir. Şube ya da temsilcilik açılması için YK’nın oy birliği gerekmektedir. Derneğin temsilcilik ya da şubelerinde yer alan kişilerin YZTD üyeleriyle aynı bilgi ve yetkinlik düzeyinde olması gözetilmelidir. Bu temsilcilik ve/veya şubeler Genel Kurul’da o temsilcilik ve/veya şubenin başkanı tarafından temsil edilir. Başkanın katılamadığı durumlarda görevlendirdiği bir üye tarafından da temsil edilebilir. Temsilcilikler Genel Kurul’da gözlemci olarak bulunabilir ancak oy kullanamaz.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

Madde 12 - Derneğin Üyelik Aidatı kurumsal üyeler için ilk girişte 12.000 TL’dir. Bireysel üyelerde 1.200 TL’dir. Akademisyenler için üyelik aidatı 200 TL’dir. Öğrenciler için üyelik aidatı 100 TL’dir. Üye olunan ilk yıl içinde ekstradan aidat alınmaz. İkinci yılın başında (1 Ocak’tan itibaren) yeni yıla ait üyelik aidatı olan (Kurumsal üyelerde 12.000 TL, Bireysel üyelerde 1.200 TL, Akademisyenler için 200 TL, Öğrenciler için 100 TL) her yıl düzenli olarak alınır. Dernek Giriş bedeline ve üyelik aidatına yapılacak artış miktarı, geçmiş yılın TEFE/TÜFE ortalamasını geçmemek kaydıyla YK tarafından belirlenir.

Derneğin gelir kaynakları

Madde 13 - YZTD’nin gelir kaynakları, üyelerin giriş aidatları, yıllık aidatları, bağışlar, verdiği danışmanlık ve bilirkişi ücretleri, yaptığı kampanya ve projelerden gelebilecek gelirler, yatırımcı ilişkileri komisyonu vb.dir.

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 14 - Dernek, Genel Kurul’da onaylanan tahmini bütçe paralelinde kişi veya kurumlara Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir. Bütçe haricinde yapılacak her türlü borçlanma, Genel Kurul kararıyla yapılabilir.

Derneğin iç denetim şekilleri

Madde 15 - YZTD’nin hesapları YK başkanı, Genel Sekreter ve Sayman tarafından YK yetkilendirmesiyle yönetilebilir. Bu harcamalar, Denetleme Kurulu tarafından 6 ayda bir incelenir ve Dernek karar defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği

Madde 16 - Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3'ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu'nun iki katından az olamaz. Ancak Tüzüğün değiştirilme onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Defter ve Kayıtlar

Madde 17 - Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 18 - Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tespit edilir. Genel Kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına Genel Kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Hüküm Eksikliği

Madde 19 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

En güncel gelişmeler ve YZTD’den haberler için e-posta bültenimize kayıt olabilirsiniz.